فرا خوان انگلیسی و فارسی پذیرش دانشجوی ارشد اگرواکولوژی دوره مشترک

ارسال شده در تاریخ :

فراخوان انگلیسی و فارسی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی در پروژه مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاسل آلمان برای سال تحصیلی 1402-1401به صورت فایل درزیر قابل مشاهده می باشد.

01

02

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه