شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در اطلاعیه ای شرایط پذیرش داشجو در دوره دکتری تخصصی این دانشگاه در سال تحصیلی 1400-1399 را منتشر کرد.

مشاهده شرایط ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ

لازم به ذکر استﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه