شانزدهیمن جلسه شورای راهبردی دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

شانزدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی رسالت و ماموریت دانشگاه»، سه شنبه 7  مردادماه با حضور دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه بیانیه رسالت بررسی و با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید، همچنین ماموریت پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دبیرخانه تدوین پس از جمع بندی و اعمال پیشنهادات اعضای شورا، ماموریت، چشم انداز و اهداف اصلی در جلسه آینده شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه