دکتر ضابط طی حکمی به عنوان عضو شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار وشهادت استان خراسان رضوی منصوب گردید.

ارسال شده در تاریخ :

دکتر ضابط طی حکمی از سوی یعقوبلعی نظری استاندارو رئیس شورای ترویج وتوسعه فرهنگ ایثار و شهادت خراسان رضوی بعنوان عضو این شورای منصوب گردید

10

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه