دوازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

دوازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستور کار «بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه های دانشگاه» سه شنبه، 23 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه نقاط قوت و ضعف بدست آمده از مصاحبه با اعضای دانشگاه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید در جلسه آینده پس از تعیین میزان اهمیت نقاط قوت و ضعف توسط خبرگان دانشگاهی، نتایج آن در جلسه آینده مطرح گردد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه