تمدید مجوز فعالیت مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه تا پایان سال 1401

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در جلسه مورخ 8 تیرماه 1399 با تمدید مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد برای مدت 3 سال (تا پایان سال 1401) موافقت نمود.

لازم به ذکر است به استناد ماده 8 آئین نامه مصوب سال 1397 شورای گسترش آموزش عالی کشور با عنوان “آئین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور” مراکز رشد سراسر کشور پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف از سوی کمیسیون های تخصصی شورا و مراجع ذیصلاح وزارت متبوع در سه گروه مراکز رشد موفق، مراکز رشد با فعالیت قابل قبول و مراکز رشد ضعیف دسته بندی می شوند. اضافه می نماید مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد پس از طی فرآیند ارزیابی، در قالب مراکز رشد موفق این مجوز را دریافت نموده و طبعاً از حمایت ها و امتیازات ویژه پیش بینی شده در بند 5 ماده 8 این آیین نامه نیز برخوردار خواهد بود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه