تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی بین المللی بین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی، شورای پژوهش های ملی ایتالیا

ارسال شده در تاریخ :

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی وابسته به شورای ملی پژوهش در کشور ایتالیا باهدف همکاری های علمی متقابل منعقد شد. فعالیت این مرکز جهت حفاظت در برابر مخاطرات ژئوهیدرولوژیک مانند فرونشست، فروچاله، فرسایش و سایر مخاطرات مرتبط متمرکز است و تفاهم نامه منعقد شده بین دو نهاد، این امکان را می دهد تا ضمن تمرکز بر فعالیت های علمی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، بر روی موضوعاتی که امروز به عنوان چالش های محیط زیست و مخاطرات زیست بوم های ایران مطرح است، فعالیت های علمی و طرح های مشترک پژوهشی جهت حل بحران صورت گیرد. عمده محورهای این تفاهم نامه بر مباحث مرتبط با فرسایش، حفاظت و احیاء خاک، ژئومورفولوژی خاک، تخریب خاک و اکوژئومورفولوژی، مدلسازی مخاطرات ژئوهیدرولوژیک بویژه فرسایش زیرزمینی و تونلی، فرونشست و گسترش فروچاله ها و مدیریت ریسک و حل این بحران ها تاکید دارد.تبادل استاد و دانشجو در خصوص موضوعات مورد بحث در تفاهم نامه، برگزاری دوره ها و سیمنارهای مشترک علمی و نیز انجام تحقیقات مشترک و امکان استفاده مشترک از امکانات، ابزار و تجهیزات لازم جهت پژوهش ها، از جمله انتظارات و فعالیت هایی است که در تفاهم نامه دیده شده است. این تفاهم نامه به کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و نیز مدیر گروه پژوهشی مخاطرات محیطی و مدیریت اکوسیستم پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان هماهنگ کننده و رابط علمی دانشگاه با طرف ایتالیایی و با امضاء رییس محترم دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا در تاریخ 11 مهرماه 1400 در دو نسخه منعقد گردید.

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه