برگزاری جلسه تحلیل محیط درونی و بیرونی دانشگاه با حضور روسای دانشکده ها

ارسال شده در تاریخ :

در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه، جلسه ای به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید، آرمان و موضوعات راهبردی با حضور روسای دانشکده ها، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و دبیر شورای راهبردی در روز چهارشنبه 20 آذر 1398 در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص مدل دومین برنامه راهبردی (مصوب شورای راهبردی) توسط دکتر یعقوب مهارتی ارائه گردید و سپس روسای دانشکده ها در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای دانشگاه، نظرات خود را مطرح نمودند.

98092307.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه