برگزاری جلسات هم اندیشی معاونت آموزشی با استادان جوان

ارسال شده در تاریخ :

به منظور شناسایی مسائل فعلی مرتبط با حوزه آموزش دانشگاه، پیشران های آتی اثرگذار بر آن و بهره مندی از نظرات گروه های مختلف دانشگاهیان، اولین و دومین جلسه هم اندیشی معاونت آموزشی دانشگاه با حضور دکتر شعبانی معاون آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه معاونت آموزشی و اساتید جوان در روزهای یکشنبه 11 و دوشنبه 19 دی ماه 1401 در محل سالن شورای سازمان مرکزی برگزار شد.

 در این نشست ها دکتر شعبانی، یکپارچگی آموزشی، ایجاد سامانه های هماهنگ برای ارائه خدمات آموزشی، روی آوردن به همکاری های بین رشته ای، تمرکززدایی از معاونت آموزشی دانشگاه، تفویض اختیارات بیشتر به گروه های آموزشی و بهبود زندگی کاری اعضای دانشگاه را از مهم ترین خط مشی های معاونت آموزشی برشمردند.

 در ادامه نیز حاضران به بیان نقطه نظرات خود از مسائل فعلی دانشگاه پرداختند.

 شایان ذکر است این نشست ها در راستای طرح تدوین شبکه مسائل آموزشی دانشگاه برگزار گردید و موضوعاتی نظیر شیوه ترفیع، تناسب نوع آموزش و شایستگی های اعضای هیات علمی جوان، ارزشیابی و .... بحث و گفتگو شد.

 

p1

p2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه