انتصاب محمد ساجدی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به سمت دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر محمدرضا علم معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمد ساجدی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به مدت دو سال به سمت دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه 9 کشور منصوب گردید.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه