انتصاب دکتر محمد کافی به عنوان رئیس دانشگاه معین و نماینده وزارت عتف در استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس دانشگاه معین استان خراسان رضوی و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این استان منصوب شد.

اجرای مصوبه شماره 95/7418/دش مورخ 95/4/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه شماره 131 ستاد رهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (ابلاغیه شماره 99/5711/دش مورخ 1399/04/30 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) در خصوص سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، و همچنین تمرکز زدایی و شبکه سازی علمی، هم افزایی مؤسسات آموزش عالی واقع در استان خراسان رضوی، مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آموزش عالی، متناسب سازی و متوازن کردن توسعه مؤسسات، کاهش بوروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی، و وفق مفاد «ماده 1 آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور-مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغیه شماره 11/176143 مورخ 1399/08/21» موارد مورد اشاره وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این حکم می باشد.

دکتر غلامی همچنین همه مؤسسات آموزش عالی استان را به همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد در جهت تحقّق مفاد مندرج در آیین نامه مذکور موظف کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه