انتصاب دکتر مجید میرزاوزیری به عنوان مسئول ایجاد دبیرخانه ترویج علم در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر مجید میرزاوزیری عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و رئیس گروه آموزشهای آزاد کالج دانشگاه با حفظ سمت به عنوان مسئول ایجاد دبیرخانه ترویج علم در دانشگاه فردوسی مشهد منصوب گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه