انتصاب دکتر ابوالفضل مساعدی به سمت معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر
ابوالفضل مساعدی، استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط
زیست را به مدت دو سال، به سمت معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب کرد.


وی سال ها به عنوان مدیر گروه مهندسی
آب،
سردبیر مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، عضو
ثابت کمیته منتخب و عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی
و عضو هیات ممیزه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان فعالیت کرده است.


مدیریت گروه منابع طبیعی و محیط
زیست و مدیریت گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، عضویت کمیته علمی و هیأت
داوران
بیش از 30 کنفرانس ملی و بین‌المللی، عضویت
در هیات تحریریه 4 مجله علمی-پژوهشی
و عضویت در هیأت موسس انجمن هیدئولوژی ایران از سوابق
اجرایی دکتر مساعدی می باشد.

آخرین اخبار