انتصاب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، بر اساس احکام جداگانه‌ای که از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد، به مدت دو سال به عضویت در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در کارگروه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب‌شده‌اند به شرح زیر می‌باشد:

دکتر احمدرضا بهرامی استاد گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم عضویت در کارگروه تخصصی علوم زیستی

دکتر احمدرضا محمد نیا دانشیار گروه علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم درمانگاهی

 دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی علوم دامی

 دکتر امیر فتوت استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی خاکشناسی

دکتر مصطفی مظاهری طهرانی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی صنایع غذایی

دکتر ابوالقاسم نبی پور استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی عضویت در کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی تولیدات گیاهی

دکتر سید محمدعلی رضوی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی عضویت در کارگروه تخصصی صنایع غذایی

دکتر ناصر شاه نوشی فروشانی استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی اقتصاد و ترویج کشاورزی

دکتر سید رضا عطار زاده حسینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ورزشی

دکتر محمدرضا عباس زاده دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی، عضو کارگروه تخصصی حسابداری

دکتر سید حسین سیدی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضویت در کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی

دکتر حمید شایان استاد گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی

دکتر جعفر احمدی استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی آمار

دکتر محمدامینی استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی آمار

دکتر حسین عشقی استاد گروه شیمی دانشکده علوم، عضویت در کارگروه تخصصی شیمی

دکتر غلامرضا هاشمی تبار استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی پاتوبیولوژی

دکتر محسن کاهانی استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی کامپیوتر

دکتر مهرداد مهری استاد گروه علوم درمانگاهی - بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم درمانگاهی

دکتر محسن ملکی دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی پاتوبیولوژی

دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد استاد گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ریاضی

دکتر محمد پسندیده فرد استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی مکانیک

دکتر داور شاهسونی استاد گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی بهداشت مواد غذایی و آبزیان

دکتر شهلا شریفی دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، عضویت در کارگروه تخصصی زبان‌شناسی

دکتر عبداله جمشیدی استاد گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی، عضویت در کارگروه تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر سهراب عفتی استاد گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم ریاضی

دکتر ناصر حافظی مقدس استاد گروه زمین‌شناسی دانشکده مهندسی، عضویت در کارگروه تخصصی علوم زمین

دکتر محمدحسین آق خانی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، عضویت در کارگروه تخصصی ماشین‌های کشاورزی

آخرین اخبار