انتصاب استاد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر فریبرز رحیم نیا استاد گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می رود در راستای اهداف و سیاست های کلان علم و فناوری کشور و در چارچوب وظایف قانونی شورای عالی عتف، با هماهنگی و همکاری سایر اعضای کمیسیون تخصصی، در پیشبرد برنامه ها و ماموریت های کمیسیون مربوط و سایر امور محوله نقشی فعال و شایسته ایفا نمائید.

( 1 پیوست )

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه