انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن آمار ایران

ارسال شده در تاریخ :

اعضای هیأت مدیره انجمن آمار مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل است که از میان اعضای پیوسته دارای سوابق علمی معتبر، و هر دو سال یکبار، انتخاب می شوند.

مراحل انتخاب اعضـــای هر دوره تحت نظارت کمیته ی انتخابات آن دوره متشـــکل از پنج نفر از برگزیدگان انتخابی مجمع عمومی عادی دوره ی قبل از بین اعضای پیوسته انجمن انجام می شود. نتیجه نهایی انتخابات در مجمع عمومی انجمن و در حاشیه همایش دو سالانه آمار ایران اعلام می شود.

دکتر محمد امینی، استاد گروه آموزشی آمار، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو اصلی برای پانزدهمین دوره هیات مدیره انجمن آمار ایران انتخاب شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه