فهرست اعضای هیأت علمی مشمول تشویق دانشگاه توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه منتشر شد

ارسال شده در تاریخ :

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در ششمین دوره جلسات بررسی وضعیت آموزشی گروه های آموزشی دانشگاه در سال 1398 و بر اساس آیین نامه بازخورد فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه، اسامی اعضای هیأت علمی که برای چندمین مرتبه در سطح گروه و دانشکده، مشمول تشویق شده اند را منتشر کرد.

مشاهده فهرست اعضای هیأت علمی مشمول تشویق

دانشکده مهندسی

دانشکده ادبیات

دانشکده الهیات

دانشکده دامپزشکی

دانشکده کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

دانشکده علوم تربیتی

دانشکده علوم ورزشی

دانشکده علوم ریاضی

دانشکده علوم

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه