اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه درخصوص استفاده از مرخصی اعضاء غیر هیات علمی تا پایان سال جاری

ارسال شده در تاریخ :

معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و استفاده حداکثری اعضاء غیرهیأت علمی از مرخصی اطلاعیه صادر کرده است که به این شرح می باشد.

کلیه اعضاء محترم غیر هیأت علمی می توانند از مرخصی استحقاقی (سال جاری، ذخیره) و همچنین فوق العاده خود استفاده نمایند.

شایان ذکر است آن دسته از همکارانی که هیچ گونه مرخصی ندارند بایستی درخواست کتبی خود را (با ذکر روز و تاریخ) از طریق مدیر مربوطه به مدیریت کارگزینی دانشگاه ارسال و پس از بررسی درخواست در صورت تأیید، نتیجه به واحد ذیربط و متقاضی جهت استفاده از مرخصی اعلام می شود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه