اطلاعیه مشارکت در سرمایه گذاری

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد جهت تأمین نیازهای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و فناوری و خدمات رفاهی دانشجویی، پروژه های ذیل را در سطح پردیس دانشگاه به طور کامل از طریق سرمایه گذاری به متقاضیان بخش خصوصی واگذار نماید:

1-احداث خوابگاه دانشجویان متأهل

2-احداث دانشکده الهیات و معارف اسلامی

3-احداث دانشکده حقوق و علوم سیاسی

4-احداث دانشکده علوم ریاضی

5-احداث برج فناوری دانشگاه

از کلیه متقاضیان در جهت اجرای کامل طرح های مذکور دعوت می شود درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1401/07/21 به دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند.

تلفن پاسخگویی به سوالات 38802316-051

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه