اطلاعیه درخصوص دورکاری کارکنان و لزوم استفاده از ماسک در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به استناد بخشنامه شماره 99778 تاریخ 7 تیرماه 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، ادارات دولتی می توانند طبق روال گذشته از خدمات دورکاری کارکنان طبق “دستورالعمل نحوه و وظایف شغلی اعضای غیر هیأت علمی در زمان دورکاری” در صورت صلاحدید رئیس واحد استفاده نمایند.

همچنین با توجه به بخشنامه شماره 1771888 مورخ 15 تیرماه 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور استفاده از ماسک برای ارباب رجوع و کارکنان الزامی است و همکاران ملزم به استفاده از ماسک در محل کار بوده و در صورت عدم رعایت، از ورود آنان به محل کار ممانعت به عمل خواهد آمد.

بدیهی است هرگونه عدم همکاری در این زمینه از سوی کارکنان که منجر به عدم امکان حضور آنان در محل کار گردد غیبت تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه