اطلاعیه آگهی مناقصات دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان انجام امور و فعالیت های ذیل را در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای فراخوان انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی(حجمی) کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

 

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

 

تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای فراخوان واگذاری فعالیتهای انتظامی(نگهبانی) سطح پردیس و مراکز و توابع دانشگاه فردوسی مشهد

 

معاونت اداری و مالی

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه