ادای احترام رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به دکتر علوی مقدم استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با حضور بر مزار دکتر سید محمد علوی مقدم در شهر سبزوار به این استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ادای احترام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد کافی در روز سه شنبه 10 مهر ماه 1397  بر مزار دکتر سید محمد علوی مقدم در شهر سبزوار حضور یافته و به این استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ادای احترام کرد.

آخرین اخبار