کارمندان

 
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
101برسلانیرقیهدانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://barsalani.staffcms.um.ac.ir
102برسلانیاحیامدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://borsalani.staffcms.um.ac.ir
103برفرازیناصرمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://barfarazi.staffcms.um.ac.ir
104برفرزامهدیدانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومhttp://barfarza.staffcms.um.ac.ir
105برک شاهیابراهیمدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری و مالیhttp://baragshahi.staffcms.um.ac.ir
106برکه باداحسانمدیریت حراستاداره حفاظت پرسنلیhttp://berkehbad.staffcms.um.ac.ir
107برومندالهاممدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردیگروه برنامه و بودجهhttp://e.boromand.staffcms.um.ac.ir
108بزرگ نیاآرزومرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://arbo.staffcms.um.ac.ir
109بستانیشهربانودانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهیhttp://sh-bostani.staffcms.um.ac.ir
110بصیر فیض آبادیبی بی زهراحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانیhttp://zbasir.staffcms.um.ac.ir
111بقیعیاحمدمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://baghiei.staffcms.um.ac.ir
112بنی اسدزهرادانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://baniasad.staffcms.um.ac.ir
113بوستانیسمیهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
114بهاریعلیمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://bahari-al.staffcms.um.ac.ir
115بهروزفرحسینمدیریت مالیاداره حسابداری مالیhttp://behroozfar.staffcms.um.ac.ir
116بهزادیمحمدرضادانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیhttp://behzadi.staffcms.um.ac.ir
117بهنیارسولمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://r-behnia.staffcms.um.ac.ir
118بهنیاپروانهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
119بی مکرفیروزهمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://bimakr.staffcms.um.ac.ir
120بیرجند مشیریمسعوددانشکده علومگروه آموزشی زمین شناسیhttp://birjandi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی