کارمندان

 
 
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
81ایزانلورقیهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
82ایزدپناهمهدیمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://izadpanah.staffcms.um.ac.ir
83ایزدی علی آبادیهاشمحوزه ریاست دانشگاهاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://h-eazadi.staffcms.um.ac.ir
84ایزدی نجف آبادیعلیدانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیhttp://a.izadi.staffcms.um.ac.ir
85ایمان طلبپریوشمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره تأمین و ساماندهی منابع علمیhttp://imantalab.staffcms.um.ac.ir
86ایمن شهیدیمرتضیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://imenshahidi.staffcms.um.ac.ir
87ایوبیحمیدرضامدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://h-ayyoubi.staffcms.um.ac.ir
88بابائیحمیددانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیhttp://h-babaee.staffcms.um.ac.ir
89بابائی ماهانی نژادسجادمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور تغذیهhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
90باباییزهرادانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
91باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
92باقریسعیدهدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعhttp://s-bagheri.staffcms.um.ac.ir
93باقریحسینمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویانhttp://bagheri-ho.staffcms.um.ac.ir
94باقریامیدرضامرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
95باوفاسمیهمدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردیگروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریتhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
96بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
97بدریاعظممعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویانhttp://abadri.staffcms.um.ac.ir
98براتیحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://barati.staffcms.um.ac.ir
99برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://baramaki.staffcms.um.ac.ir
100برسلانیابراهیمدانشکده حقوق و علوم سیاسیگروه آموزشی علوم سیاسیhttp://e.barsalani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی