ارسال شده در تاریخ :

نسخه الکترونیکی راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک واحدهای مختلف ارائه شده است

برای دریافت راهنمای هر واحد روی آخرین بروزرسانی کلیک کنید:

 

مقدمه(آخرین بروزرسانی 10 شهریور 1395)

حوزه ریاست دانشگاه (آخرین بروزرسانی 10 شهریور 1395)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)

معاونت اداری و مالی(آخرین بروزرسانی 10 شهریور 95)

معاونت اداری و مالی(آخرین بروزرسانی 10 شهریور 95)
معاونت دانشجویی(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95 )
معاونت فرهنگی و اجتماعی (آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)

معاونت طرح و برنامه (اخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)

نهادها و تشکل های دانشگاه(آخرین بروز رسانی 10 شهریور 95)
دانشکده ها و پژوهشکده ها(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 94)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور  95)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی(آخرین بروز رسانی 13  شهریور  95)
دانشکده  علوم ورزشی(آخرین بروز رسانی 13 شهریور 95 )
دانشکده دامپزشکی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95)
دانشکده علوم اداری و اقتصاد(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
دانشکده علوم (آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشکده علوم ریاضی(آخرین بروز رسانی  14  شهریور  95)
دانشکده کشاورزی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )
دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی(آخرین بروز رسانی  14 شهریور 95 )

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست(اخرین بروز رسانی 14 شهریور 95)
دانشکده مهندسی(آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )
پژوهشکده علوم گیاهی( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

پژوهشکده هوا خورشید  ( آخرین بروز رسانی 14 شهریور 95 )

 

آخرین اخبار