یک عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی ایران قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر شهرام عباسی، دانشیار گروه آموزشی
فیزیک دانشکده علوم در فهرست 100 نفر از سرآمدان علمی ایران قرار گرفت.


این
فهرست توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران و زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی آماده شده است.


فدراسیون
سرآمدان علمی ایران مطابق آیین نامه این فدراسیون برای حمایت از دستاوردهای علمی
معتبر، 100 نفر از سرآمدان علمی کشور را در قالب دو گروه الف و ب شناسایی و گرنت
های پژوهشی و آزمایشگاهی به آنها پرداخت کرده است.


دکتر
عباسی با قرار گرفتن در گروه "ب" سرآمدان علمی کشور، موفق به دریافت 350
میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی گردید.


انتشار
حداقل یک مقاله در مجلات برتر به عنوان نویسنده مسئول و قرار گرفتن در بین 100
محقق سرآمد با توجه به امتیاز کسب شده از فرمول خاص این فدراسیون از جمله شرایط
لازم برای دریافت گرنت از فدراسیون می باشد.


دکتر
عباسی دارای 27 مقاله
ISI در فهرست نشریه های JCR-Q1 و ارائه دهنده بیش از
50 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی می باشد.


دریافت
جایزه آکادمی علوم چین، عضویت وابسته در مرکز فیزیک نظری بین المللی شهر تریسته
ایتالیا و جایزه سرآمدان علمی ایران سه جایزه معتبر وی در یک سال اخیر بوده است.


لازم
به ذکر است در اولین سال اجرای برنامه در سال 94، مقالات محققان ایرانی چاپ شده در
سال های 2009 تا 2015 در 12 مجله برتر جستجو و افراد برتر انتخاب شده اند.


انتخاب
افراد برای سال آینده براساس مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن 2015 انجام خواهد
شد و افراد برای شرکت در این رقابت، باید مقالات چاپ شده خود را به آدرس
info@isef.ir ارسال کنند.

آخرین اخبار