کارگاه تخصصی توسط انجمن علمی دانشکده دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه تخصصی "جداسازی و کشت نوتروفیل، لنفوسیت و منوسیت های
خون انسان و حیوانات: پایه ای برای پژوهش های کاربردی ایمنولوژی سلولی-مولکولی
درون و برون تن" به همت انجمن علمی بیوتکنولوژی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر جلیل مهرزاد، دانشیار گروه پاتوبیولوژی
دانشکده دامپزشکی تدریس این کارگاه را بر عهده داشت. در روز نخست برگزاری کارگاه، شرکت
کنندگان با اصول و مبانی جداسازی و کشت سلول های لنفوسیت، منوسیت و دندرتیک و در
روز دوم با اصول و مبانی جداسازی نوتروفیل از خون انسان و حیوان آشنا شدند.

 این
کارگاه که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 فروردین ماه، به مدت 20 ساعت به صورت
تئوری و عملی در دانشکده دامپزشکی تشکیل شد با استقبال گسترده علاقمندان مواجه گردید
و علاقمندانی از تهران، یزد، سبزوار و مشهد در این کارگاه شرکت کردند. به علت
استقبال  علاقمندان و محدود بودن ظرفیت ثبت نام، مقرر شد این کارگاه در آینده
دوباره برگزار شود.
.

آخرین اخبار