دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های جدید دانشجو می پذیرد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه شماره 99/938/1130 مورخ 17 فروردین 1400 موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را مبنی بر پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود.

یادآور می شود شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه مورخ 16 اسفند 1399 با پذیرش دانشجو در رشته های به شرح جدول زیر در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت نمود.

1400011802

آخرین اخبار