دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های جدید دانشجو می پذیرد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه شماره 99/938/1130 مورخ 17 فروردین 1400 موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را مبنی بر پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود.

یادآور می شود شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه مورخ 16 اسفند 1399 با پذیرش دانشجو در رشته های به شرح جدول زیر در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت نمود.

1400011802

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه