نشست معاون آموزشی دانشگاه با رؤسای دانشکده ها

ارسال شده در تاریخ :

اولین نشست دکتر امین خندقی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران، با رؤسای دانشکده ها، در روز سه شنبه 3 بهمن ماه 1402 در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.

 در این جلسه حاضران درباره چشم انداز، چالش ها و فرآیندهای آموزشی گفتگو کرده و بر ایجاد وحدت رویه در حل مسائل مشابه در دانشکده ها تأکید نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه