نشست علمی واکاوی مفهوم اطلاعات سلامت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :

مقارن با  هفته بهداشت روان، گروه علم اطلاعات و
دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، در روز یکشنبه 19 مهر ماه 1394  اقدام به برگزاری
نشست علمی با موضوع واکاوی مفهوم اطلاعات سلامت نمود.


در این نشست که با حضور
اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید، خانم مدیرامانی مدرس و مدیر
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تبیین مفهوم اطلاعات سلامت و مطالعات
انجام شده در این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت.


در ابتدای این نشست،
خانم دکتر صنعت جو مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به اهمیت نقش سواد اطلاعات
سلامت در بهبود شرایط توسعه جامعه سالم اشاره و هدف برگزاری نشست علمی را به همین
منظور دانستند.


در ادامه خانم مدیرامانی با اشاره به نقش موجی و نقش ذره ای
اطلاعات، آن را به مثابه جریان خون در بدن انسان دانسته و دلایل لزوم مدیریت
اطلاعات سلامت را با توجه به رشد فزاینده اطلاعات پزشکی، محدودیت زمانی کادر
پزشکی، ارتباط بین نظام مراقبت بالینی و پرونده بیماران را مورد بحث و بررسی قرار
داد.


ایشان با ارائه مصادیق و منابع نمونه واکاوی اطلاعات از قبیل مدلاین پلاس و
... به تبیین دلایل اهمیت توجه به مقوله اطلاعات سلامت پرداخت.

آخرین اخبار