معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی و مسئول دفتر آموزش های شهروندی و مهارت های اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهدی کرمانی استادیار گروه
آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه را به مدت دو سال، به عنوان معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی و مسئول دفتر
آموزش های شهروندی و مهارت های اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان و موافقت معاون محترم
فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های
جنابعالی بویژه در زمینه توانمندسازی فرهنگی اجتماعی، به موجب این حکم با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی و مسئول دفتر
آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجتماع محور دانشگاه” منصوب می‌شوید. امید است در
انجام وظایف محوله و کمک به تحقق اهداف پیش‌بینی شده مرکز، موفق باشید.


دکتر
مهدی کرمانی استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تالیف کتاب توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و همکاری
در تالیف کتاب توسعه پایدار روستایی را در
کارنامه خود دارد همچنین سابقه حضور و ارائه و چاپ مقاله در حدود بیش از 12 کنفرانس داخلی و خارجی و مجله داخلی و خارجی را دارد.


گفتنی است  مدیریت برنامه ریزی و کنترل عملکرد و مدیر پژوهشی ستاد توانمند سازی زنان شهرداری
تهران، دبیر اجرایی اولین برنامه پژوهشی و همایش زنان و زندگی شهری ، مشاور تحقیق
و توسعه شهردار منطقه 9 و کارشناس اداره کل ارزشیابی مدیران شهرداری تهران از سوابق اجرایی دکتر مهدی کرمانی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار