ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر غلامرضا هاشمی تبار، استاد دانشکده دامپزشکی با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه آموزشی پاتوبیولوژی
ابقا شد. در قسمتی از این حکم آمده است:


"
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت
مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی آن دانشکده ابقاء می‌شوید .ضروری است برنامه مدون آموزشی
و پژوهشی گروه را منطبق بر رویکردهای دانشکده، براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و
اجرای آن را با یهره‌گیری از توان موجود در گروه در الویت کاری خود قرار دهید."

آخرین اخبار