ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر ناهید خوشرفتار یزدی استادیار دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه را به
مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشکده منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده تربیت بدنی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشکده
منصوب می شوید. برنامه ریزی، نظارت و اعمال مدیریت بر عملکرد گروه در راستای بهبود
شرایط آموزشی و پژوهشی بر اساس مفاد «برنامه مدیریت گروه» و پاسخگویی به نیازهای
آموزشی و پژوهشی همکاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت های موجود در جهت
ایجاد همدلی و تحقق سند راهبردی دانشگاه مورد تأکید و انتظار می باشد
.


امیدوارم
در انجام این مسئولیت موفق و پیروز باشید
.


دکتر
ناهید خوشرفتار یزدی استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تالیف کتاب
مفاهیم کاربردی حرکت درمانی را در کارنامه خود دارد همچنین سابقه حضور و اراپه
مقاله در حدود بیش از 23 کنفرانس داخلی و
خارجی و اراپه و چاپ مقاله در حدود 25 مجله داخلی و خارجی را دارد.


همچنین
مدیریت گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از سوابق
اجرایی دکتر ناهید خوشرفتار یزدی می باشد.

آخرین اخبار