مدیر آموزشی دانشگاه در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر علی گنجعلی، دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم، با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر آموزشی دانشگاه فردوسی
مشهد ابقا شد.


در قسمتی از این حکم آمده است:


"
استحضار دارید که دانش آموختگان این
دانشگاه به عنوان اعضای خانواده دانشگاه قلمداد می شوند. امیدوارم فرایند های
مختلف در مدیریت آموزشی دانشگاه به گونه ای طراحی و اجرا شوند تا خاطره خوش حضور در
دانشگاه فردوسی مشهد همواره در ذهن دانش آموختگان دانشگاه پر افتخار فردوسی مشهد و
به عنوان عضو مادام العمر این خانواده باقی بماند
."


آخرین اخبار