فرصت مطالعاتی دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پیرو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد   و دانشگاه علوم زیستی کشور چک اولین دانشجوی کارشناسی ارشد این کشور با حضور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  فرصت کوتاه مدت  خود را در گروه آموزشی علوم و مهندسی آب با موفقیت به اتمام رسانید .

 هدف از حضور خانم کلارا یواندوروا  دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک،  آشنایی با مدیریت آب در استان خراسان رضوی بود .

به همین منظور، وی در مدت حضور در مشهد ، ضمن آشنائی با دانشکده کشاورزی و قابلیتهای تخصصی و علمی آن به برخی از سازمانهای مرتبط مراجعه و از تاسیسات و زیرساختهای موجود بازدید و در جریان نحوه مدیریت منابع آب شهری ،  عملکرد تصفیه خانه ها ، و وضعیت بستر رودخانه کشف رود  قرار گرفت . همچنین در جلسات با دست اندکاران امور آب شهر مشهد  وی وضعیت منابع و عرضه آب در جمهوری چک را ارائه و معرفی نمود.

خانم کلارا یواندورواKlára Jandurová)   با راهنمایی دکتر حسین بانژاد عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد  فرصت کوتاه مدت  خود را با موفقیت به اتمام رسانید .

ارسال کننده خبر: آمار

آخرین اخبار