عضویت استادیار دانشگاه فردوسی مشهد در هیأت مدیرۀ انجمن ایرانی تاریخ اسلام

ارسال شده در تاریخ :

 در هفتمین مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ اسلام، پس از شمارش آراء، اعضای اصلی هیأت مدیره این انجمن مشخص شدند.

انجمن ایرانی تاریخ اسلام، زیر نظر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم است طی دوره اخیر ارتقا یافته و دو نشریه علمی زیر نظر این وزارت منتشر می نماید. گفتنی است که دانشگاه فردوسی مشهد، عضو حقوقی انجمن ایرانی تاریخ اسلام است و دفتر شعبه خراسان رضوی این انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد قرار دارد.

دکتر مهدی مجتهدی عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در انتخابات اخیر به عضویت این انجمن در آمد.

اعضای هیأت مدیره انجمن ایران تاریخ اسلام به شرح زیر می باشد: دکتر سید احمدرضا خضری، دکتر سید جمال موسوی، دکتر محمدرضا بارانی، دکتر عباس احمدوند، دکترسید علیرضا واسعی، دکتر مهدی مجتهدی و دکتر محمد سپهری

1400040304

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه