طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان طرح پژوهشی برتر در سطح شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انتخاب شد

ارسال شده در تاریخ :

طرح پژوهشی دکتر علی نقی ضیائی و دکتر حسین انصاری با عنوان "بررسی تأثیر انواع روش ها و مدیریت آبیاری بر نفوذ عمقی و تغذیه آب زیرزمینی با مدل سازی عددی" به عنوان طرح پژوهشی برتر در سطح آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 1398 انتخاب شده است.

این طرح براساس اهمیت تغذیه آب های زیرزمینی از اراضی تحت آبیاری و محاسبه تغذیه جهت مدیریت بهتر منابع آب و با توجه به اینکه تغذیه آب های زیرزمینی یکی از اجزای مهم چرخه آب در طبیعت است و در مناطق خشک و نیمه خشک، نزولات جوی کفاف نیاز آبی گیاهان کشت شده را نمی دهد تدوین شده است.

در این پژوهش مقدار رطوبت در اعماق مختلف در دو مزرعه تحت آبیاری شیاربی و بارانی به صورت روزانه در دشت نیشابور مورد اندازه گیری قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که با افزایش تعداد دفعات آبیاری و کاهش عمق آبیاری، مقدار نفوذ عمقی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

گفتنی است این طرح تحت نظارت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ظرف مدت دوسال و با کمک تیم دانشجویی انجام شده است.

مشاهده فایل PDF طرح

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه