رونمایی از کتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهد و وبگاه آمار و داده های شهری مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

مراسم رونمایی از کتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهد و وبگاه آمار و داده های شهری مشهد (پروژه مشترک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد) با حضور معاون اداری مالی، مدیرتوسعه و انتقال فناوری، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجو.یان دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین جمعی از مسئولین شهرداری مشهد روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید.

در این مراسم دکتر علیرضا سهیلی رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به حضار گفت: نخستین دفتر همکاری دانشگاهی با شهرداری مشهد دو سال قبل در دانشکده ریاضی افتتاح شد که تا امروز همکاری‌های خوبی با مدیران شهری داشته است.
دکتر سهیلی افزود: این آمارنامه با دقت و کیفیت بالایی تدوین شده است که حاصل یکی از همکاری‌های بین دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری این شهر است و امیدواریم تا تعامل بیشتری برای ادامه این همکاری ها وجود داشته باشد.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به ارتباط خوبی که طی دو سال گذشته بین مجموعه مدیریت شهری و دانشگاه شکل گرفته است گفت: یکی از اهداف این ارتباط، هدایت دانشگاه‌ها به سمت مسایل واقعی شهری و استفاده از ظرفیت و تخصص آنها برای حل این چالش­ها می باشد.
مهندس شهریار آل شیخ افزود: آمارنامه امسال بسیار به استاندارهای جهانی نزدیک‌تر شده است و دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به ما در جهت جمع‌آوری و انتشار دقیق تر و معتبرتر داده ها کمک بسیاری کرده است.
وی افزود: نگاه جامع به موضوعات مختلف اساسی‌ترین نیاز برای برنامه ریزی درباره حل آنها است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: هنوز در بسیاری از مسایل شهری نتوانسته‌ایم به طور کامل به اطلاعات جامع دست پیدا کنیم و کارهایی مانند تدوین آمارنامه ها به مدیریت شهری کمک زیادی می‌کند تا با اشراف بهتر نسبت به موضوعات مختلف، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها دقیق‌تر برنامه ریزی شود. 
در سـالنامه آمـاری ۱۳۹۷ شـهرداری مشـهد سـعی شده است که اهـم اطلاعـات کاربـردی حوزه هـای تخصصی شـهرداری در ۲۱ محـور موضوعـی تشـریح و بـه مقایسـه ایـن اطلاعـات بـا سـال گذشـته پـرداخته شود. ایـن محصـول طـی فرآینـدی یک سـاله بـا همـکاری رابطان آمـاری و مدیـران واحدهـای تابعـه شـهرداری از طریـق مکاتبـات اداری، برداشـت داده های ثبتـی حاصل از تراکنش سـامانه ها و اطلاعـات ثبـت شـده توسـط کاربـران در سـامانه برداشـت اطلاعـات (سـبا) گـردآوری شـده اسـت. 
در این کتاب دو جلدی ۹۸۷ جـدول آمـاری و اطلاعاتی آورده شده است که نسـبت بـه سـال گذشته  ۲۹۰ جـدول به آن اضافه شده است. 

98102102

98102103

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه