ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد،
دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ابقا شد.


در قسمتی از این حکم آمده
است:


امید با استفاده از دانش و تجربه استادان، کارشناسان و دیگر
همکاران و دانشجویان محترم، امور مختلف آن دانشکده را براساس سند راهبردی به ویژه
در حوزه برون دانشگاهی و ارتقای کیفیت تولیدات علمی ارتقاء بخشید
. موفقیت
شما را در انجام این مسئولیت از خداوند متعال خواستارم.


معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالهای 82 الی 84 ، مدیریت گروه آموزشی علوم
تربیتی در سالهای 86 الی 88 و ریاست دانشکده در حال حاضر از سوابق اجرایی دکتر امین یزدی می باشد.

آخرین اخبار