دومین بازارچه نیکوکاری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی
مشهد دومین بازارچه نیکوکاری به همت مدیریت مهد و همراهی انجمن اولیا کودکان مهد کودک
و حمایت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در مهد کوک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد دایر شد.


این
بازارچه نیکوکاری با هدف کمک به کودکان و خانواده های کم برخوردار در آستانه نوروز
برگزار شده و امید می رود با استقبال جامعه دانشگاهی بتوان با جمع آوری هزینه های فروش
محصولات بتوان لبخند شادی رو روی لبان جمعی از کودکان شهرمان بنشانیم.


600218


600216


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار