دوره های آموزشی برگزار شده مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهددر سال 1396

ارسال شده در تاریخ :

هر ساله حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع  دانشگاه فردوسی مشهد  اقدام به نیازسنجی آموزشی و بر مبنای آن تدوین تقویم آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی می نماید.

بر همین اساس در سال 1396 نیز این فرایند صورت گرفت و براساس آن دوره های آموزشی ویژه مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه برگزار گردید.

ارسال کننده خبر: کاردان

گزارش دوره های برگزار شده در سال 1396 به شرح ذیل می باشد.

 

 

2 پیوست

آخرین اخبار