ارسال شده در تاریخ :

جلسه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده علوم
تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد صبح امروز چهارشنبه 7 بهمن 1394 آقای دکتر محمد رضا هاشمی معاون
آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و شرکت در
جلسه عمومی با مدیریت و اعضاء هیات علمی دانشکده گزارشی از وضعیت و اقدامات حوزه آموزشی
دانشگاه ارایه نمودند
.


با تشکر از آقای نوعی برای ارسال این خبر برای روابط عمومی د انشگاه فردوسی مشهد


1707017071


17072


آخرین اخبار