تصویب ارکان جهت ساز دومین برنامه راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

هجدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی ارکان جهت ساز دومین برنامه راهبردی دانشگاه»، سه شنبه 18 شهریور 1399 با حضور دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، «بیانیه رسالت»، «ماموریت»، «چشم انداز» و «اهداف اصلی»  دانشگاه به تصویب اعضای شورا رسید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه