تدوین و ابلاغ تقویم آموزشی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399

ارسال شده در تاریخ :

یکی از وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه (مدیران، اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی) می باشد. در همین راستا و به منظور برگزاری دوره های آموزشی شغلی هر ساله تقویم آموزشی منابع انسانی براساس نیازسنجی آموزشی تدوین و ابلاغ می گردد. تقویم آموزشی منابع انسانی سال 99 به تفکیک مخاطب و نوع دوره در تارنمای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع قابل مشاهده می باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه