بسته آموزشی درس زبان عمومی ویژه تمامی رشته های دانشگاهی

ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد جهت ارتقای سطح زبان انگلیسی در درس زبان عمومی و با همکاری 9 نفر از اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد، اقدام به طراحی بسته آموزشی ویژهی نموده اند.

1400021101

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه