برگزاری چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیات امنا در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی با حضور افراد زیر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست لوایح ارسالی از سوی مؤسسات عضو مطرح و برای هر یک تصمیم‌گیری شد.

دکتر شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت‌امنا

دکتر کافی- رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دائمی هیئت‌امنا

دکتر کیوانفر- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دبیرخانه هیئت‌امنا

دکتر بهرامی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

خانم فخرایی- نماینده مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر طهمورث پور- عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت‌امنا

دکتر لگزیان- عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت‌امنا

دکتر آهنچیان- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیئت‌امنا

دکتر صادقی سمرجانی- رئیس دانشگاه نیشابور

دکتر فتحی نسری- رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه

دکتر بهشتی- رئیس دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر طوسیان شاندیز- رئیس دانشگاه مهندسی علوم و فناوری‌های نوین گلبهار

دکتر نجاری- رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد

دکتر مودودی- مسئول راه‌اندازی مجتمع آموزش عالی تربت‌جام

دکتر معماریان خلیل‌آباد- رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر

شریفی- کارشناس مسئول دبیرخانه هیئت‌امنای دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال‌کننده خبر: کاردان

840268

آخرین اخبار