ارسال شده در تاریخ :

نشست هم اندیشی کاربرد علوم شناختی در ارتقاء کیفیت زندگی در
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش خبرنگار روابط
عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در روز  چهارشنبه 28 بهمن
ماه ساعت 12 نشست هم اندیشی کاربرد علوم شناختی در ارتقاء کیفیت زندگی با سخنرانی دکتر
جواد حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویی روانشناختی
دانشکده در سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با استقبال دانشجویان
برگزار شد.


دکتر جواد صالحی فدردی معاون این دانشکده در ابتدای نشست به
اهمیت موضوع اشاره کردو سوابق کاری و تحصیلی دکتر حاتمی  را برای حضار ارایه نمود.


در ادامه دکتر جواد حاتمی  به ایراد سخنرانی در خصوص کاربرد
علوم شناختی در ارتقاء کیفیت زندگی پرداخت. دکتر سید امیر امین یزدی نیز در نشست علمی
به همراه تعدادی از اعضاء هیات علمی دانشکده شرکت داشتند
.


18075


18076


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار