برگزاری دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه مدیران و پرسنل قطار شهری مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دوره
آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه پرسنل قطار شهری مشهد در دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی توسط دکتر مجتبی کفاشان عضو هیات
علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیر کالج آموزش های آزاد دانشکده علوم تربیتی
و روان شناسی در قالب دوره های آموزشی کالج دانشگاه ویژه پرسنل قطار شهری مشهد در روز چهارشنبه 3 خرداد به مدت 4 ساعت در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار