ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه هماهنگی فعالیت های حوزه علوم شناختی دانشگاه در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اولین
جلسه هماهنگی فعالیت های حوزه علوم شناختی دانشگاه در روز چهارشنبه 22 دی ماه 95 در محل اتاق شورای شماره 2 دانشکده علوم تربیت و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این جلسه که با حضور دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی، دکتر علی مقیمی ریس دانشکده علوم دانشگاه ، دکتر ایمان الله بیگدلی ریس آزمایشگاه
علوم شناختی دانشکده، دکتر حسین کارشکی معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده، دکتر علی غنایی چمن آباد ریس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه و دکتر اصغری
ابراهیم آباد مدیر گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، هماهنگی فعالیت
های حوزه علوم شناختی دانشگاه در حوزه های مختلف بررسی و تصمیم گیری شد و در پایان
جلسه اعضای حاضر ضمن تاکید بر مصوبات این جلسه مقرر کردند جلسات برای هماهنگی
بیشتر در این حوزه ادامه پیدا کند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار