برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور
دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر برنامه ریزی و توسعه
آموزش دانشگاه و معاونان آموزشی دانشکده
های دانشگاه فردوسی مشهد در روز یک شنبه 14 آبان ماه 96 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
برگزار شد.


به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سید امیر امین یزدی رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ضمن خیر مقدم
به مهمانان دورنمای کلی از دانشکده را بیان نمودند و برنامه احداث و تکمیل ساختمان
جدید دانشکده را برای حاضران توضیح داد و دکتر حسین کارشکی معاون آموزشی و دانشجویی
دانشکده نیز به معرفی دانشکده پرداخت و به
برنامه های در دست اجرای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی اشاره نمود در ادامه
این جلسه مدیر گروه های سه کانه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به بیان
دیدگاه ها و نقطه نظرات خود اشاره نمودند.


پس
از سخنان دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اعضای شورای آموزشی به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش در حوزه آموزشی پرداختند.


لازم
به ذکر است حاضران در جلسه از سالن اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به
نام تالار مولوی که به تازگی بازسازی شده بود بازدید نموند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار